Ekologia Wiadomości branżowe

Bezpiecznie i z trosk? o ?rodowisko ? tak jest w Nestlé

Nestlé Polska S.A. promuje w?ród pracowników 6 dobrych zasad. Projekt jest elementem globalnej strategii Nestlé Safety, Health & Environment (SHE), która zak?ada prowadzenie dzia?alno?ci z zachowaniem najwy?szych standardów bezpiecze?stwa w

Nestlé Polska S.A. promuje w?ród pracowników 6 dobrych zasad. Projekt jest elementem globalnej strategii Nestlé Safety, Health & Environment (SHE), która zak?ada prowadzenie dzia?alno?ci z zachowaniem najwy?szych standardów bezpiecze?stwa w miejscu pracy oraz w trosce o ?rodowisko naturalne (A passion to deliver Zero harm to People and the Environment).

W ramach realizacji SHE w Polsce firma wprowadzi?a logo DOBRO ? którego rozwini?ciem jest has?o: dbaj o bezpiecze?stwo, respektuj otoczenie, promuj?ce 6 dobrych zasad:

1. Dbaj o bezpiecze?stwo swoje i innych.
2. Zachowuj si? bezpiecznie i z trosk? o ?rodowisko.
3. Gdy zauwa?ysz sytuacj? lub zachowanie potencjalnie niebezpieczne, zareaguj: zg?o? lub interweniuj.
4. Oceniaj ryzyko. Powstrzymuj si? od dzia?a?, których skutków nie jeste? pewien lub stwarzaj?cych zagro?enie.
5. Utrzymuj swoje miejsce pracy bezpieczne, w nale?ytym porz?dku. To nale?y do Twoich obowi?zków.
6. Dbaj o ?rodowisko, maj?c na wzgl?dzie jego wyczerpuj?ce si? zasoby. Poinformuj, je?li zauwa?ysz ich marnowanie lub inne szkody w ?rodowisku. Je?li mo?esz, staraj si? im zapobiec.

? Dobre zasady maj? stanowi? swego rodzaju kodeks, przypominaj?cy pracownikom jak zachowywa? si? w miejscu pracy i poza ni?. G?ównym przes?aniem jest nie szkodzi? sobie i innym, dba? o ?rodowisko, maj?c na uwadze jego ograniczone zasoby, wystrzega? si? potencjalnie niebezpiecznych dzia?a? oraz reagowa?, gdy widzimy zagro?enie wzgl?dem ?rodowiska czy bezpiecze?stwa tam, gdzie nie dostrzegaj? go pozostali. Jeste?my odpowiedzialni nie tylko za swoje zachowanie, ale równie? za post?powanie tych, na których mamy wp?yw ? naszych kolegów, ale równie? znajomych czy cz?onków rodziny. B?d?my ambasadorami DOBRA! ? mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. ?rodowiska w Nestlé Polska S.A.

Bycie odpowiedzialnym pracodawc? to jeden z 5 obszarów strategii biznesowej Nestlé. Zgodnie z ni? firma d??y do tworzenia bezpiecznego miejsca pracy, które inspiruje pracowników i buduje dobre relacje. Dzi?ki podejmowanym dzia?aniom liczba wypadków w Nestlé Polska nieustannie spada. Firmie zale?y nie tylko na utrzymaniu tej tendencji, ale przede wszystkim na zredukowaniu ich liczby do zera.  Poza strategi? SHE Nestlé wdra?a we wszystkich swoich fabrykach System BBS (Behavioral Based Safety). Pozwala on na regularne diagnozowanie zagro?e? i wprowadzanie najlepszych mo?liwych rozwi?za?, które zmieniaj? podej?cie pracowników do kwestii bezpiecze?stwa i podnosz? jego poziom. W ramach BBS od 2008 r. w zak?adach produkcyjnych Nestlé w Polsce prowadzony jest program rozmów SUSA (Safe and Unsafe Acts ? Bezpieczne i Niebezpieczne Zachowania).

A to już wiesz?  Sianokiszonka ? od uprawy po zbiór

Wed?ug danych GUS w 2011 roku liczba wypadków przy pracy, osób pracuj?cych w ca?ej gospodarce narodowej, wynios?a 97 223 i wzros?a o 3 000 w stosunku do 2010 roku*. Badania dowodz?, ?e wed?ug 84% mened?erów mo?na by?o ich unikn??**.

Firma podejmuje równie? szereg dzia?a? w trosce o ?rodowisko naturalne. Celem przyj?tym przez Nestlé w ramach strategii Tworzenia Wspólnej Warto?ci (CSV) do 2013 roku jest m.in. redukcja do zera odpadów kierowanych na sk?adowisko z wy??czeniem odpadów komunalnych. Ponadto firma popularyzuje proekologiczne nawyki, realizuj?c coroczne szkolenia wewn?trzne z zakresu ochrony ?rodowiska naturalnego, w tym segregacji odpadów. Dobre zasady (punkt 2. i 6.) s? kolejnym narz?dziem, maj?cym pomóc w realizacji polityki proekologicznej Nestlé w Polsce.


[**] Badanie przeprowadzone przez DuPont i jego jednostk? biznesow? DuPont Sustainable Solutions, w?ród liderów i mened?erów 300 wiod?cych firm w ca?ej Europie. W Polsce badaniami zosta?o obj?tych 50 firm, g?ównie z bran?y produkcji przemys?owej.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy